Ban điều hành

Trách nhiệm của Viện trưởng
       - Là người lãnh đạo cao nhất của Viện, chịu trách nhiệm chung về các mặt công tác của Viện.
       - Quyết định công tác tổ chức, cán bộ của Viện. Quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng khoa học, các phó Viện trưởng và các thành viên khác.
       - Chịu trách nhiệm định hướng chuyên môn KH và CN của Viện - Tuân thủ các quy định của Luật Khoa học Công nghệ, Luật Báo chí, Luật xuất bản và các Luật liên quan.
 
Trách nhiệm của Phó Viện trưởng
       - Do Viện trưởng bổ nhiệm căn cứ trên năng lực quản lý và năng lực chuyên môn của các nhân viên tham gia hoạt động ở Viện.
       - Chịu sự quản lý trực tiếp của Viện trưởng, giúp đỡ Viện trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Viện.
       - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi Viện trưởng phân công hoặc ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các quyết định của mình.
 
Trách nhiệm của Trưởng Chi nhánh miền Bắc
       - Giúp Viện trưởng điều hành công tác chuyên môn KH và CN và hành chính của Chi nhánh miền Bắc.
       - Định kỳ hàng tháng báo cáo với lãnh đạo Viện về các mặt công tác của Chi nhánh miền Bắc.
 
Trách nhiệm của Văn phòng đại diện tại miền Trung
       - Giúp Viện trưởng điều hành công tác chuyên môn KH và CN và hành chính của Văn phòng đại diện tại miền Trung.
       - Định kỳ hàng tháng báo cáo với lãnh đạo Viện về các mặt công tác của Văn phòng đại diện tại miền Trung.
hành chính công trực tuyến
công khai minh bach
bản đồ covid
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây